Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ความสำคัญของโครงการ
บทความทั่วไป | 7 มิถุนายน 2567 13:56:08

หลักการและเหตุผล

   รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เห็นชอบให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย โดยได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นประชาชน เยาวชนไทยให้มีความตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ต่อเนื่องกันมา เริ่มต้นในปี 2549 ซึ่งได้รับการตอบรับของโรงเรียนในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี ผลของการจัดงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักมากขึ้น ท้องถิ่นทราบถึงความสามารถและศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย รวมทั้งช่วยกระตุ้นความสนใจและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาได้อย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์นั้นส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแสดงถึงศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแสดงให้ท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงได้เล็งเห็นว่าทางมหาวิทยาลัยเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงได้จัดทำโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2567 ขึ้น